Algemene voorwaarden

Algemene licentie- en leveringsvoorwaarden

Van IQ Messenger BV, gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 57, 3316 GZ te Dordrecht, Nederland (verder te noemen IQ Messenger), en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK nummer 56886268, en geldend vanaf 1 januari 2013.

IQ Messenger ontwikkelt, levert, implementeert en onderhoudt een softwarematig communicatie-, messaging-, en alarmeringsplatform in de ruimste zin van het woord. IQ Messenger biedt haar producten en diensten aan in de vorm van eenmalige aankoop (Capex) of middels een maandelijks model (Opex). Onder producten en diensten wordt verstaan het geheel van Software licenties, Software assurance, Apparatuur, Onderdelen, Service & support ten behoeve van het IQ Messenger Messaging alarmeringsplatform.

TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen alsmede de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en IQ Messenger gesloten Overeenkomsten.
 • Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door IQ Messenger schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
 • Voor zover partijen eerder op basis van deze algemene voorwaarden een Overeenkomst hebben gesloten, verklaren zij zich ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden ook op latere Overeenkomsten tussen hen van toepassing zullen zijn.

1.0 DEFINITIES

1.1 “Documentatie”

De systeem-helpbestanden of geschreven handleidingen met betrekking tot het gebruik van de Programmatuur, evenals zelfstudiegidsen, installatie- en configuratiehandleidingen en alle andere instructie- of documentatiehandleidingen voor de Programmatuur die door IQ Messenger worden verstrekt en van tijd tot tijd worden geactualiseerd.

1.2 “Fout”

Ook wel “bug” genoemd, betekent een aangetoond, reproduceerbaar en door IQ Messenger bevestigd gebrek in de Programmatuur waardoor deze (geheel) niet meer functioneert volgens de opgegeven specificatie(s).

1.3 “Gebruik”

Het laden, de implementatie, benutting, toegang tot, opslag of weergave van de Programmatuur voor de verwerking van informatie van de Opdrachtgever en ten behoeve van diens interne zakelijke doeleinden.

1.4 “Programmatuur”

De Programmatuur/ software waarop aan de Eindgebruiker een licentie verleend is en waarvan IQ Messenger de eigenaar is (of waarop IQ Messenger licentierechten heeft), inclusief alle documentatie en upgrades, updates, service packs en hot fixes.

1.5 “Licentie”

Het recht op het gebruik van de Programmatuur door het toegestane aantal Individuele of gelijktijdige Gebruikers of Apparaten waarvoor de licentie verleend is.

1.6 “Licentiedrager”

Een hardware- of softwarematige drager, ook wel license key of dongle genoemd, waarop de licenties die middels aankoop of het maandelijks (Opex) model zijn verkregen en vastgelegd.

1.7 “Release, update, upgrade, hot fix en service pack”

Algemene, of specifiek op verzoek gebouwde, IQ Messenger programmatuurversie die een toevoeging van nieuwe functionaliteit aan de Programmatuur geeft, verbeteringen in de functionaliteit van de Programmatuur en/of veranderingen in de functionaliteit van de Programmatuur verschaft of een Fout oplost in de IQ Messenger Programmatuur.

1.8 “Apparaten”

Hardware/apparaten/randapparatuur die middels een Licentie door de IQ Messenger programmatuur zijn toegestaan en hierdoor worden aangestuurd, bewaakt en of geïntegreerd, danwel informatie en of opdrachten door apparaten verstrekt aan de IQ Messenger Programmatuur.

1.9 “Opdrachtgever”

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met IQ Messenger een Overeenkomst sluit dan wel over het sluiten daarvan in onderhandeling treedt.

1.10 “Order”

Iedere opdracht van de Opdrachtgever aan IQ Messenger in welke vorm ook.

1.11 “Overeenkomst”

Iedere Overeenkomst die tussen IQ Messenger en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen benodigd voor het aangaan van die Overeenkomst.

1.12 “Support”

Alle activiteiten in verband met Programmatuursupport als omschreven in deze voorwaarden.

1.13 “Service”

De tussen Opdrachtgever en IQ Messenger overeengekomen werkzaamheden die door IQ Messenger worden verricht.

1.14 “Vertrouwelijke Informatie”

Houdt onder meer in informatie over IQ Messenger, diens partnerondernemingen, interne processen, beleid, bedrijfsstrategieën en plannen, die zich niet in het publieke domein bevinden, alsmede Programmatuur, Documentatie, trainingsmaterialen, literatuur en alle gerelateerde materialen van IQ Messenger, technische evaluaties, benchmarks, informatie over klanten of prospects van IQ Messenger en diens producten, technieken, ontwerpen,formules, systemen, programma’s, processen, beleid, strategieën en plannen, evenals alle informatie die zich niet in het publieke domein bevindt en die door één der Partijen aan de wederpartij wordt medegedeeld.

1.15 “Software Assurance (SWA)”

Het rechtop het gebruik van wezenlijke functionerende Programmatuur, het recht op het verkrijgen van de meest courante Programmatuurversie, het recht op melding van een Fout in de programmatuur en de inspanningsverplichting van IQ Messenger tot het verhelpen van een door IQ Messenger vastgestelde Fout.

1.16 “Software Assurance Peildatum”

Eerste dag van de nieuwe maand waarop de initieel aangeschafte Licenties voor een licentiedrager ter beschikking zijn gesteld. Later aangeschafte Licenties gedurende de SWA periode van 12 maanden zullen dezelfde SWA Peildatum hebben als de initieel aangeschafte Licenties. De SWA peildatum staat los van het facturatie moment dat IQ Messenger gebruikt.

1.17 “Prijzen”

Alle prijzen, tenzij expliciet anders vermeld, zijn in Euro’s en exclusief BTW en worden vermeld in een door IQ Messenger beschikbaar gesteld Microsoft Excel prijzenblad of afgeleide hiervan. Dit Excel prijzenblad wordt de IQ Messenger Calculator genoemd.

IQ Messenger heeft het recht om zonder voorafgaande schriftelijke mededeling met een voorloop van 1 maand haar prijsstelling en/of prijsstructuur eenzijdig te wijzigen. De aangepaste prijzen zullen gelden voor nieuwe of nog overeen te komen Orders.

1.18 “Calculator”

Een overzichtsdocument en rekenhulp in Microsoft Excel formaat waarin prijsinformatie van de door IQ Messenger geleverde Programmatuur, Licenties, Apparatuur, SWA is vermeld. Uitsluitend de prijzen genoemd in de meest recente Calculator zijn geldig.

De in de Calculator getoonde berekeningen zijn slechts indicatief. Aan de berekeningen, optellingen etc. weergegeven in de Calculator kunnen nimmer rechten, plichten en of aansprakelijkheden van IQ Messenger worden ontleend.

1.19 “Interface”

Technisch koppelvlak voor het laten samenwerken van Programmatuur en of Apparatuur.

2.0 LICENTIE EN BEPERKINGEN

2.1 Licentie

Onverminderd deze voorwaarden verleent IQ Messenger aan de Opdrachtgever een niet-exclusief, niet in sublicentie te geven, niet overdraagbaar recht op het gebruik van de Programmatuur tijdens de geldigheidsduur van de licentie (zoals aangegeven in de Order), uitsluitend in overeenstemming met de door IQ Messenger verstrekte Documentatie, conform de Licentie als aangegeven in de Order. Het Gebruik van de Programmatuur is beperkt tot de specifieke Programmatuur als genoemd in de Order. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Programmatuur uitsluitend gebruikt zal worden in overeenstemming met deze voorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Ieder ander Gebruik van de Programmatuur is niet toegestaan en betreft een directe inbreuk op de afgegeven licentie.

2.2 Geen stilzwijgende licentie

Niets in deze voorwaarden zal zodanig worden uitgelegd dat daardoor – door implicatie, uitsluiting of anderszins – een licentie of ander recht ontstaat, afgezien van de uitdrukkelijk door deze overeenkomst in het leven geroepen licenties en rechten.

2.3 Onbevoegd gebruik

Wanneer de Opdrachtgever een Licentie aangaat, verbindt de Opdrachtgever zich ertoe de Programmatuur (of gedeelten daarvan) niet op enige server te installeren dan haar eigen (al dan niet gehuurde) servers, en geen toegang tot de Programmatuur te verlenen aan meer personen/apparaten/gelijktijdige gebruikers dan het maximum overeengekomen aantal welke zijn aangekocht of middels het Opex model op de Licentiedrager ter beschikking zijn gesteld. Ieder ander gebruik dan uitdrukkelijk in deze voorwaarden genoemd, zoals onder meer via wederverkoop, verhuur, uitbesteding, leasing of anderszins, is niet toegestaan.

2.4 Kopiëren

De Opdrachtgever mag de Programmatuur niet geheel dan wel gedeeltelijk kopiëren, afgezien van extra omgevingen voor trainings-, test- en acceptatiedoeleinden en één of meerdere kopieën uitsluitend als backup of voor zover de wet dit vereist. Bij het maken van een dergelijke backupkopie dient de Opdrachtgever alle auteursrechtelijke mededelingen, aansprakelijkheidsbeperkingen en andere mededelingen op de oorspronkelijke aan de Opdrachtgever verstrekte Programmatuur in stand te laten.

2.5 Reverse Engineering

De Opdrachtgever is op grond van deze licentie niet gerechtigd enige broncode of ontwerpdocumentatie in verband met de Programmatuur in ontvangst te nemen, te gebruiken of te onderzoeken. Behoudens in die gevallen waar hij hiertoe op grond van de wet bevoegd is, zal de Opdrachtgever niet op enigerlei wijze trachten (of toelaten dat anderen trachten) de broncode of de onderliggende ideeën of algoritmen van de Programmatuur te ontcijferen, terug te vertalen, te decompileren, te deassembleren of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.

2.6 Wijziging

De Opdrachtgever zal de Programmatuur niet wijzigen (en niet toelaten dat anderen deze wijzigen) met uitzondering van het doorvoeren van nieuwe releases, service packs en hot fixes die onderdeel zijn van de door IQ Messenger verstrekte Support. De Opdrachtgever zal geen mededelingen met betrekking tot auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten uit de Programmatuur verwijderen (en zal niet toelaten dat derden dit doen). Voorts verklaart de Opdrachtgever de aangewende technische middelen ter voorkoming van misbruik van de Programmatuur of van een als onderdeel van de Programmatuur meegeleverde functionaliteit, zoals een Licentiedrager, niet te zullen wijzigen, deactiveren, manipuleren en/of blokkeren.

2.7 Programmatuur van derden

IQ Messenger heeft Programmatuur van derden ingebed in haar Programmatuur dan wel heeft de Programmatuur gelinkt of gecompiled met Programmatuur van derden (hierna “Programmatuur van derden”). Auteursrechtelijke mededelingen, gebruiksrechten, uitsluitingen van garantie, aansprakelijkheidsbeperkingen en diverse andere mededelingen met betrekking tot de genoemde Programmatuur van derden bevinden zich in de installatiestappen en de doelmap van de installer en kunnen ook afzonderlijk verstrekt worden. De Opdrachtgever verklaart deze voorwaarden te hebben gelezen en ermee bekend te zijn dat hij hieraan gebonden is en verbindt zich elk van deze voorwaarden na te leven. Indien en voor zover deze voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing worden geacht of verklaard op de betrekking tussen IQ Messenger en de Opdrachtgever, blijven de bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht.

2.8 Installatie Programmatuur

IQ Messenger Programmatuur dient te worden geïnstalleerd, beheerd en onderhouden conform de gebruikelijke industriestandaards voor computer, server, LAN/WAN apparatuur en de minimale systeem- en performancevereisten zoals gesteld door IQ Messenger.

2.9 Licentie omruilgarantie

Uitsluitend en alleen in geval bij gebruik van de Licenties in een maandelijks (Opex) model heeft de Opdrachtgever het recht om gedurende de overeengekomen periode van licentiegebruik een Licentie naar keuze om te wisselen voor een andere Licentie van IQ Messenger. Voorwaarde is dat de facturatiewaarde van de nieuw gewenste Licentie hoger of gelijk aan de huidige Licentiewaarde moet zijn. In geval dat de waarde van de nieuw gewenste Licentie hoger is dan de reeds in gebruik zijnde licentie zal het verschilbedrag periodiek gedurende de looptijd van de overeenkomst worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Er kan gedurende de overeengekomen looptijd van de Opex periode maximaal 3 (drie) maal door de Opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt.

IQ Messenger zal bij elke uitoefening van dit recht van de Opdrachtgever een administratieve bijdrage van € 250,- in rekening brengen aan de Opdrachtgever.

2.10 Opnieuw uitgeven van licenties (re-issue)

Middels gebruikmaking van een officieel schriftelijk en ondertekend document van de Opdrachtgever (en mogelijke eindgebruiker) kan IQ Messenger worden verzocht tot het opnieuw uitgeven (re-issue) van de licenties op een Software Licentiedrager welke eerder was aangekocht en betaald. Deze re-issue kan verzocht worden in geval de IQ Messenger Software met Licenties in verband met een hardwarematig server defect op een andere server dient te worden geïnstalleerd of wanneer de Licentiedrager niet langer in goede werkende conditie is (defect).

Het document moet tevens vermelden dat de oude Software Licentiedrager en Licenties op geen enkele wijze meer in gebruik zijn of zullen zijn nadat de re-issue heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever vermeld dat hij zich bewust is dat wanneer er wel sprake is van gebruik van de oude Licentiedrager en Licenties dit een onrechtmatige daad betreft en er een per direct een opeisbare boete van toepassing is welke op geen enkele wijze juridisch aanvechtbaar is.

De hoogte van de boete is gelijk aan de totale dan geldende bruto eindgebruikersprijs van de Licentiedrager en daarop alle geactiveerde licenties (waarde) + een 100% toeslag van de waarde voor het onrechtmatig gebruik.

IQ Messenger zal bij elke uitoefening van dit recht van de Opdrachtgever een administratieve bijdrage van € 250,- in rekening brengen aan de Opdrachtgever.

3.0 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

3.1 Verplichting

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om te bepalen of de Programmatuur het gewenste resultaat oplevert, de voor het functioneren van de Programmatuur benodigde computers en besturingssystemen aan te schaffen, te installeren en te bedienen, te zorgen voor een goede werkomgeving en goede hulpprogramma’s voor de computers waarop de Programmatuur werkt (gezamenlijk te noemen: “Ondersteunde Omgeving”) en de medewerkers te trainen zodat zij de Programmatuur kunnen bedienen. De Opdrachtgever is ermee bekend dat de aan de Ondersteunde Omgeving gestelde eisen in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de Ondersteunde Omgeving en de kennis van zijn medewerkers actueel te houden en upgrades aan de Ondersteunde Omgeving door te voeren wanneer dit zinvol of noodzakelijk is om de Programmatuur te kunnen blijven draaien.

3.2 Levering

Nadat de ondertekende Order voor levering van de Programmatuur van de Opdrachtgever en de acceptatie van IQ Messenger heeft plaatsgevonden zal IQ Messenger de Programmatuur en de Documentatie beschikbaar stellen in de vorm van een electronische drager of download. De Programmatuur zal geacht worden te zijn geleverd wanneer de voor het downloaden van de Programmatuur vereiste toegang aan de Opdrachtgever verstrekt is danwel de electronische drager per post is opgestuurd (hierna de “Leveringsdatum”).

3.3 Vergoedingen

Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven prijzen:

 • Gebaseerd op de bij de aanbieding respectievelijk de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde feitelijke gegevens;
 • Gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantie premies, verpakking en andere kosten;
 • Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • Vermeld in Euro’s;

 
Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is IQ Messenger gerechtigd om de Orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, behoudens voor zover Opdrachtgever ten aanzien van de Producten zijn Order reeds heeft geplaatst en aflevering binnen drie maanden na de betreffende prijswijziging plaats vindt. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht door of namens Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

3.4 Betaling

IQ Messenger zal alle vergoedingen aan de Opdrachtgever factureren op of na de Leveringsdatum. Alle vergoedingen voor Software Assurance, Opex model of andere periodieke diensten en of producten zullen worden gefactureerd voorafgaand aan de start van ieder nieuw tijdvak. Alle bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW. Betaling middels het Opex model (maandelijks model), dient per maand op de eerste van de maand voor de maand waarop deze betrekking heeft te geschieden. Betaling van de maandbedragen zal plaatsvinden middels een automatische incasso. Betaling middels het Capex model, dient maximaal 30 dagen na factuurdatum van IQ Messenger aan Opdrachtgever te zijn voldaan.

Facturen van IQ Messenger aan Opdrachtgever betrekking hebbende op Software Assurance worden op de 1ste van de maand aan Opdrachtgever voor de volledige aankomende periode van 12 maanden of veelvouden hiervan gefactureerd en dienen binnen 30 dagen na factuurdatum aan IQ Messenger te zijn voldaan.

In het geval Opdrachtgever meent dat facturen dan wel factuur bedragen niet correct zijn, zal Opdrachtgever IQ Messenger binnen 5 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen van de betwiste factuur dan wel factuurbedrag. Opdrachtgever is hier ten alle tijde gehouden en Opdrachtgever niet ontslaan van de verplichting tot het voldoen van het onbetwiste gedeelte van de onderhavige factuur.

Wanneer de Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, is de Opdrachtgever over het achterstallige bedrag de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum van de factuur.

Indien de betaling niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim vanaf de dag dat die termijn is verlopen zonder dat een ingebrekestelling benodigd is. Alle bijkomende kosten betrekking hebbende op de invordering van het verschuldigde bedrag zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ook die van rechtskundige bijstand, komen voor rekening van Opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend op basis van het van tijd tot tijd geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Deze kosten zullen echter minimaal 250 Euro bedragen en zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. In het geval van niet-tijdige betaling, aanvraag tot surséance van betaling, aanvraag tot faillissement, beslag op alle of op een gedeelte van de Producten van Opdrachtgever of liquidatie van Producten van Opdrachtgever en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van deze laatste, heeft IQ Messenger het recht alle nog lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen. Dit onverminderd haar recht ter zake volledige schadevergoeding te vorderen. IQ Messenger behoudt zich het recht voor om bedragen die de Opdrachtgever nog verschuldigd is, te vereffenen met nog openstaande rekeningen van IQ Messenger bij de Opdrachtgever.

3.5 Te late betaling

Wanneer de Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, is de Opdrachtgever over het achterstallige bedrag de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Indien de betaling niet binnen 15 dagen na de vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling benodigd is. IQ Messenger is in zulks geval gerechtigd, haar ondersteuning in de meest ruime zin van het woord op te schorten. Deze opschorting behelst en is inclusief maar niet begrensd tot de volgende werkzaamheden, te weten; technische ondersteuning, het leveren van updates/upgrades en continuïteit bij de Opdrachtgever welke in het wederzijds overeengekomen Opex (maandelijkse) afrekeningsmodel vallen.

Schade, gevolgschade- en of aansprakelijkheid, in welke zin dan ook, geleden door de Opdrachtgever ten gevolge van het opschorten, staken of stopzetten van de IQ Messenger dienstverlening door uitblijven van de betalingsprestatie van de Opdrachtgever aan IQ Messenger, zijn enkel en volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

3.6 Overmatig gebruik

De Opdrachtgever verbindt zich IQ Messenger onmiddellijk in te lichten in geval van veranderingen in de onderliggende basis voor de berekening van de in deze voorwaarden genoemde vergoedingen, en dient alle eventueel verschuldigde extra licentie- en supportvergoedingen terstond aan IQ Messenger te doen toekomen, conform de dan geldende Calculator prijzen.

3.7 Geen verrekening of restitutie

Vergoedingen die op grond van deze voorwaarden verschuldigd zijn mogen door de Opdrachtgever in geen geval worden ingehouden of verrekend met door IQ Messenger aan hem verschuldigde bedragen.

3.8 Tijdsplanning

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Order kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Order en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal IQ Messenger in overleg met Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. IQ Messenger is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.8 Inspecties

Om de naleving van de op grond van deze overeenkomst verleende Gebruiksrechten en de daarin genoemde beperkingen te waarborgen, is IQ Messenger gerechtigd de relevante bescheiden van de Opdrachtgever met betrekking tot het gebruik van de Programmatuur van tijd tot tijd in te zien, mits gedurende redelijke werktijden. Wanneer uit een inspectie blijkt dat de Opdrachtgever te weinig vergoeding heeft betaald zijn de kosten van de inspectie volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Voorts is IQ Messenger gerechtigd ieder Gebruik van de Programmatuur waarvoor geen volledige betaling is ontvangen, tegen de dan geldende Calculator prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.10 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Behoudens de beperkte garanties als bedoeld in dit artikel en voor zover op grond van toepasselijk recht toegestaan wordt de Programmatuur geleverd “as is”, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook. IQ Messenger garandeert niet dat de Programmatuur voorziet in de behoefte van de Opdrachtgever of dat deze ononderbroken of foutloos zal werken. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de met het gebruik van de Programmatuur behaalde resultaten.

4.0 SOFTWARE ASSURANCE (SWA) EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Software Assurance

IQ Messenger garandeert jegens de Opdrachtgever dat de Programmatuur zoals deze per de Leveringsdatum aanwezig is gedurende een periode van een (1) jaar na de Leveringsdatum in wezenlijke mate zal functioneren mits alle vergoedingen volledig zijn voldaan, de Opdrachtgever een actueel contract voor Software Assurance heeft en de Programmatuur binnen de Ondersteunde omgeving gebruikt wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor zo ver een beweerde Fout ontstaan is doordat de Programmatuur gecombineerd is met een niet door IQ Messenger geleverd en of ondersteund programma, apparaat of instrument, door een wijziging of customisatie van de Programmatuur door of namens de Opdrachtgever, of doordat de Opdrachtgever nagelaten heeft een door IQ Messenger verstrekte updates, upgrade, release, Service Pack en/of Hot Fix naar behoren te installeren.

De aansprakelijkheid van IQ Messenger en de enige verhaalsmogelijkheid van de Opdrachtgever voor overtredingen van de beperkte garantie, beperkt zich tot het vervangen van de Programmatuur of gegevensdragers (of gedeelte daarvan) die niet aan deze beperkte garantie voldoen, dan wel wanneer vervanging naar het oordeel van IQ Messenger niet economisch zinvol is, restitutie van een evenredig deel van de door de Opdrachtgever voor de desbetreffende Programmatuur aan IQ Messenger betaalde licentievergoeding.

IQ Messenger adviseert met klem de Opdrachtgever na deze termijn de SWA periode te verlengen zodat gedurende de gehele periode van gebruik van de programmatuur de Opdrachtgever over SWA kan beschikken.

4.2 Betaling SWA

Na betaling van de toepasselijke SWA vergoedingen aan IQ Messenger, welke genoemd worden in de Order, heeft de Opdrachtgever recht op Software Assurance voor de Programmatuur. De SWA vergoeding is een vergoeding die vooraf verschuldigd is over de contractperiode waarvoor de SWA verlangd wordt. IQ Messenger behoudt zich het recht voor de voorwaarden van de SWA op enig tijdstip te wijzigen. De kosten voor implementatie en testen van de software zijn niet inbegrepen in deze vergoeding.

4.3 Looptijd SWA

Voor zo ver in de Order overeengekomen heeft de Opdrachtgever bij aankoop, mits hij geen achterstand heeft met de betaling van de SWA vergoedingen, recht op SWA gedurende een termijn van twaalf (12) maanden met ingang van de Leveringsdatum. De SWA periode wordt telkens met 12 maanden stilzwijgend verlengd.

IQ Messenger is gerechtigd de Supportvergoeding eens per twaalf (12) maanden te verhogen dan wel te verlagen. De Partijen kunnen ervoor kiezen verdere SWA stop te zetten door schriftelijke opzegging aan de wederpartij met een termijn van ten minste negentig (90) dagen voor het einde van de alsdan lopende SWA periode. IQ Messenger heeft het recht om SWA periodes welke een ongelijke verloopdatum hebben middels een aangepaste facturatie een opvolgend gelijk facturatiemoment te verkrijgen. De Opdrachtgever zal hierbij geen financieel nadeel ondervinden.

Wanneer de Opdrachtgever de Programmatuur gebruikt in het Opex model zijn de kosten van de SWA in het periodiek overeengekomen bedrag opgenomen en gelden voor de gehele looptijd van de overeengekomen gebruiksperiode.

4.4 Betrekking SWA

De SWA heeft betrekking op alle licenties welke middels aankoop- of Opex model zijn verkregen en geactiveerd zijn op de Licentiedrager van de Opdrachtgever.

4.5 Berekening SWA waarde

De waarde van de SWA periode wordt berekend op basis van alle Licenties aanwezig op de Licentiedrager van de Opdrachtgever op de SWA Peildatum, inclusief tussentijds aangeschafte Licenties. De SWA periode bedraagt 12 maanden of een veelvoud hiervan. De jaarlijkse SWA waarde wordt berekend op basis van de som: x % van de courante bruto eindgebruiker prijs van alle licenties aanwezig op de license drager.

4.6 Verlopen van SWA

Niet betaling van SWA leidt automatisch tot de-activatie van de SWA. De SWA die wordt aangekocht nadat een vorige SWA periode is verlopen wordt berekend door een optelsom van:

 • De openstaande jaarlijkse SWA periodes per Licentie, afgerond naar boven per jaar
 • Opslag 50% over het hierboven berekende bedrag

 
Nadat alle niet betaalde SWA periodes zijn voldaan kan wederom gebruik worden gemaakt van de SWA, service, support en software Release, Update, Upgrade, Service Pack en/of Hot Fix. In geval er geen SWA periode is aangekocht vervalt ieder recht van de Opdrachtgever op Service, support, ondersteuning, nieuwe releases, updates, upgrades, bug fixes en hot fixes etc. van IQ Messenger op de IQ Messenger Programmatuur en dienstverlening.

5.0 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

5.1

Alle door IQ Messenger verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, technische documentatie tekeningen, Programmatuur, licenties enz. ten behoeve van Opdrachtgever, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door IQ Messenger verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van IQ Messenger openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5.2

IQ Messenger behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.3

IQ Messenger, verleent uitsluitend na haar schriftelijke toestemming, aan Opdrachtgever het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om onder haar eigen naam de Programmatuur overeenkomstig deze voorwaarden te gebruiken op de in de bijbehorende documentatie aangegeven apparatuur en voor het in deze documentatie aangegeven aantal of soort gebruikers of aansluitingen. De Programmatuur en de daarbij behorende documentatie zijn onderworpen aan auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van IQ Messenger of haar licentiegevers. Ook de merknamen zijn wettelijk beschermd. IQ Messenger levert Opdrachtgever één exemplaar van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. Opdrachtgever heeft het recht om uitsluitend voor beveiligingsdoeleinden kopieën van de Programmatuur te vervaardigen. Opdrachtgever zal de Programmatuur niet openbaar maken noch ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde. Opdrachtgever mag de Programmatuur niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IQ Messenger op enigerlei wijze veranderen, tenzij wettelijke bepalingen zulks dwingend toestaan. De broncode van de Programmatuur wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

5.4

Opdrachtgever staat ervoor in dat auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de aan hem ter beschikking gestelde Programmatuur en gebruikersdocumentatie niet worden geschonden.

5.5

IQ Messenger zal de Programmatuur op de overeengekomen informatiedragers afleveren. Opdrachtgever draagt tenzij, anders schriftelijk is overeengekomen, zelf zorg voor de installatie, implementatie en ingebruikneming. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering. De Programmatuur geldt als geaccepteerd, indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen uitsluitsel geeft over de acceptatie. De Programmatuur geldt tevens als geaccepteerd op het moment dat Opdrachtgever deze functioneel in gebruik neemt. Een tekortkoming die het gebruik niet ernstig bemoeilijkt, vormt geen grond voor niet-acceptatie, onverminderd

IQ Messenger’s poging deze tekortkoming op te heffen. Met de aanvaarding van de Programmatuur vervallen Opdrachtgevers rechten ter zake van de tekortkomingen die hij gedurende de testperiode heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken en welke hij niet schriftelijk aan IQ Messenger heeft gemeld.

5.6

Als een tekortkoming in de Programmatuur geldt slechts een aan IQ Messenger toe te rekenen wezenlijke afwijking van de programmaspecificatie vermeld in de bijbehorende documentatie, mits deze afwijking reproduceerbaar is en optreedt in de laatste software-modificatiestand.

5.7

Gedurende een periode van drie maanden na aflevering of, indien een acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal IQ Messenger naar beste vermogen eventuele tekortkomingen in de Programmatuur herstellen. IQ Messenger is gerechtigd tijdelijke oplossingen in de Programmatuur aan te brengen. Ingeval van tekortkomingen in Programmatuur, afkomstig van derden-leveranciers, gelden echter uitsluitend de voorwaarden van deze leveranciers en is IQ Messenger slechts verplicht om op verzoek informatie te verstrekken over de bij IQ Messenger aanwezige nieuwe Programmatuurversies, waarvoor, tegen de hiervoor gebruikelijke vergoedingen, het gebruiksrecht verkregen kan worden. Een nieuwe Programmatuur-modificatie wordt alleen ter beschikking gesteld, voor zover IQ Messenger hierover beschikt en kan desgewenst tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden worden geïnstalleerd.

5.8

Opdrachtgever stelt IQ Messenger alle bij hem aanwezige, voor het verhelpen van de tekortkoming noodzakelijke bescheiden en informatie kosteloos ter beschikking. Zo nodig stelt Opdrachtgever de Programmatuur en Apparatuur voor de benodigde tijd kosteloos ter beschikking. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vlot kunnen uitvoeren van de werkzaamheden en met name neemt hij de ter plaatse van de opheffing van de tekortkoming geldende en de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen in acht, creëert hij de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde omstandigheden in het bedrijf en stelt hij kosteloos geschikt personeel ter beschikking.

5.9

Indien Opdrachtgever voortbouwt op de door IQ Messenger ter beschikking gestelde Programmatuur en daarbij aansluit op een Interface van de Programmatuur, strekt de plicht om een tekortkoming ongedaan te maken zich slechts tot de Interface uit, indien en voor zover de mogelijkheid van de Interface en haar specificaties schriftelijk door IQ Messenger kenbaar zijn gemaakt.

5.10

Indien Opdrachtgever de Programmatuur wijzigt of verandert, vervalt de plicht om een tekortkoming ongedaan te maken, tenzij Opdrachtgever hiertoe bevoegd was en door middel van een proef met de niet-veranderde Programmatuur zonder twijfel aantoont, dat de tekortkoming niet in oorzakelijk verband staat met de wijziging.

5.11

IQ Messenger verleent aan Opdrachtgever Service tegen de op het moment van uitvoering bij IQ Messenger geldende tarieven en voorwaarden. Deze bestaat onder meer uit:

 • Service bij het in bedrijf nemen en het gebruik van de Programmatuur;
 • Service bij het vaststellen en opheffen van storingen bij het gebruik van Programmatuur en apparatuur die niet onder de plicht tot opheffing van een tekortkoming vallen;
 • Extra exemplaren van de gebruikersdocumentatie;
 • Werkzaamheden met betrekking tot installeren, implementeren, dupliceren en vertalen van Programmatuur;
 • Adviserings-, Programmatuur-engineerings- en andere ondersteuningswerkzaamheden;
 • Uitvoering van werkzaamheden t.b.v. de opheffing van een tekortkoming binnen- en of buiten de bij IQ Messenger gebruikelijke werktijden;
 • De diagnose of opheffing van een tekortkoming ten gevolge van ondeskundig gebruik van Programmatuur, een bedieningsfout of andere niet aan IQ Messenger toe te rekenen omstandigheden.

 

5.12

Indien het gebruiksrecht eindigt, zal Opdrachtgever de desbetreffende Programmatuur en gebruikersdocumentatie met inbegrip van alle kopieën onmiddellijk aan IQ Messenger retourneren of vernietigen en de Programmatuur onmiddellijk wissen.

5.13

De Opdrachtgever moet de courante instructiedocumentatie van IQ Messenger volgen ten aanzien van gebruik en onderhoud van de IQ Messenger programmatuur.

6.0 GEBRUIKSRECHT EN RISICO-OVERGANG

6.1

IQ Messenger levert aan Opdrachtgever ten aanzien van de Programmatuur een gebruiksrecht. Opdrachtgever verkrijgt nooit een eigendomsrecht en zal ook nimmer het eigendomsrecht van de Programmatuur kunnen overdragen aan de Eindgebruiker. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist informeren van Eindgebruiker hieromtrent.

6.2

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Dienst zijn, gaat op Opdrachtgever dan wel Eindgebruiker over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

7.0 VRIJWARING

7.1

De opdrachtgever vrijwaart IQMessenger tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendom-, octrooi- of auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de opdracht.

7.2

De vrijwaring zoals genoemd in artikel 7.1 geldt tevens voor Programmatuur van derden, voor Programmatuur of gedeelten daarvan: (i) die niet door IQ Messenger geleverd is of niet juist is gebruikt en of geïnstalleerd. (ii) die geheel of gedeeltelijk op specificatie van de Opdrachtgever gemaakt is, (iii) die na een Leveringsdatum gewijzigd is, voor zo ver de beweerde inbreuk verband houdt met die wijziging, (iv) die gebruikt wordt in combinatie met andere producten, processen of materialen voor zo ver de beweerde inbreuk verband houdt met die combinatie, of (v) waarvoor de Opdrachtgever doorgaat met de beweerde inbreuken nadat dit aan hem is medegedeeld dan wel nadat hij ingelicht is omtrent aanpassingen waardoor de beweerde inbreuk zou zijn voorkomen. De Opdrachtgever vrijwaart tevens IQ Messenger en diens functionarissen, directeuren, hulppersonen en medewerkers van alle schadevergoedingen, schikkingen, advocaatkosten en onkosten in verband met een vordering wegens inbreuk of ongeoorloofde verkrijging.

8.0 RECHTSMIDDELEN TEGEN INBREUK

8.1 Inbreuk

Wanneer de Programmatuur of een gedeelte daarvan voorwerp wordt van een vordering, geding of inbreukprocedure of dit naar het oordeel van IQ Messenger zal worden, kan IQ Messenger naar eigen keuze: (i) Opdrachtgever het recht toe te kennen om de aangepaste Programmatuur of een gedeelte daarvan te blijven gebruiken, tegen een mogelijke meerprijs voor de Opdrachtgever, of; (ii) de Programmatuur of een gedeelte daarvan – tegen meerprijs voor de Opdrachtgever – te vervangen zodanig dat deze geen inbreuk meer maakt, of (iii) in het geval dat geen van de genoemde alternatieven voor IQ Messenger commercieel doenlijk is de Programmatuur in te trekken.

9.0 BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

9.1 Vertrouwelijke Informatie

Elke Partij dient redelijke zorgvuldigheid te betrachten om de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij tegen ongeoorloofde verspreiding te beschermen. Het is de Opdrachtgever bekend dat de informatie in de Programmatuur vertrouwelijk van aard is en handelsgeheimen bevat en dat de aanwezigheid van auteursrechtelijke mededelingen op de gegevensdrager met de Programmatuur geen publicatie vormt noch anderszins afbreuk doet aan het vertrouwelijke karakter daarvan. Geen der Partijen zal (direct of indirect door enig handelen of nalaten) de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden bekend maken.Geen der Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij voor enig ander doel gebruiken dan voor zo ver rechtstreeks noodzakelijk om de met deze voorwaarden beoogde doelstellingen te realiseren. Met name verbindt de Opdrachtgever zich ertoe geen Vertrouwelijke Informatie van IQ Messenger te gebruiken in het kader van de ontwikkeling van Programmatuur die met de Programmatuur vergelijkbaar is. De Opdrachtgever dient al het redelijke te doen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen, waaronder zonder beperking: medewerkers, hulppersonen en derden van de Opdrachtgever uitsluitend toegang tot de Programmatuur geven voor zo ver dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun dagelijkse taken jegens de Opdrachtgever, en aan het verlenen van die toegang de voorwaarde te verbinden dat die personen de bepalingen van deze voorwaarden naleven. De Opdrachtgever verbindt zich de Programmatuur niet (zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IQ Messenger) bekend te maken aan enig dienstverlenend kantoor of een andere derde die als voornaamste functie heeft het voorzien in het dagelijks beheer en in ondersteuning voor de Programmatuur ten behoeve van de Opdrachtgever. Niettegenstaande het voorgaande kan elk der Partijen de Vertrouwelijke Informatie gebruiken of bekend maken voor zo ver die Partij in rechte gedwongen wordt die Vertrouwelijke Informatie bekend te maken, echter op de voorwaarde dat de bekendmakende partij deze gedwongen bekendmaking vooraf aan de andere Partij aankondigt en zijn volledige medewerking verleent aan het verweer van die andere Partij tegen een dergelijke bekendmaking en/of de verkrijging van een rechterlijke beschikking waarbij de reikwijdte van die bekendmaking en/of het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie ingeperkt wordt.

9.2 Beveiliging

Opdrachtgever dient een goede en up to date netwerkbeveiliging te faciliteren en te onderhouden. Deze netwerkbeveiliging bestaat minimaal uit het gebruik van een sterk persoonsgebonden wachtwoord voor het verkrijgen van toegang tot het netwerk en de IQ Messenger programmatuur.
– IQ Messenger heeft geen kennis van de Opdrachtgevers werk/zorgprocessen,klinische- of andere gegevens, medische/industriële of andere apparatuur/systemen of software applicaties en incidenten die plaats kunnen vinden bij de opdrachtgever. IQ Messenger gaat er derhalve vanuit dat de opdrachtgever de informatiebeveiligingsrisico’s identificeert op basis van de kennis en vaardigheden die bij hem aanwezig zijn en de resultaten van deze risico analyse meeneemt in de eisen die gesteld worden aan de programmatuur van IQ Messenger.

9.3 Onherstelbare schade

De Partijen zijn het erover eens dat iedere daadwerkelijke of dreigende schending van het onderhavige artikel onherstelbare schade zou toebrengen aan de niet-bekendmakende partij, waarvoor een geldelijke schadevergoeding geen afdoende remedie zou zijn; daarom komen de Partijen overeen dat in geval van overtreding van dit artikel 9 de niet bekend makende Partij rechtstreeks gerechtigd zal zijn tot een gerechtelijk verbod, zonder dat enige daadwerkelijk geleden schade behoeft te worden aangetoond, afgezien van alle overige verhaalsmogelijkheden die op grond van deze overeenkomst of in rechte aan die Partij openstaan.

10.0 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Beperkte aansprakelijkheid

IQ Messenger aanvaardt aansprakelijkheid tot het beloop als genoemd in dit artikel 10. De totale aansprakelijkheid van IQ Messenger in verband met deze voorwaarden beperkt zich tot schadeloosstelling van rechtstreekse schade. Onder “rechtstreekse schade” wordt het volgende verstaande kosten die redelijkerwijs door de Opdrachtgever zouden moeten worden gemaakt om te bewerkstelligen dat de prestatie van IQ Messenger aan de voorwaarden voldoet (deze schade wordt echter niet vergoed indien de Opdrachtgever de voorwaarden heeft geannuleerd). Het totale beloop van de aansprakelijkheid van IQ Messenger wegens vorderingen op grond van deze voorwaarden uit verbintenis of een andere aansprakelijkheidsvorm, is beperkt tot de daadwerkelijk aan IQ Messenger betaalde licentievergoeding. De aansprakelijk-heid van IQ Messenger voor middellijke schade, waaronder zonder beperking gevolgschade, winstderving, gederfde besparingen, verlies van of schade aan gegevensbestanden, als straf opgelegde schadevergoedingen, smartengeld en schade door bedrijfsstilstand wordt geheel uitgesloten. IQ Messenger is niet aansprakelijk voor overlijden, psychisch of lichamelijk letsel of enige daaraan verbonden materiële schade aan zaken of (rechts) personen.

10.2 Melding van schade

Er ontstaat geen recht op schadevergoeding tenzij de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan schriftelijk aan IQ Messenger meldt.

10.3 Geen bevoegdheid

Medewerkers, hulppersonen, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen van IQ Messenger zijn niet bevoegd IQ Messenger te verbinden aan enige mondelinge of schriftelijke toezegging of garantie met betrekking tot de Programmatuur, Documentatie of door de Opdrachtgever verleende diensten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.

11.0 OVERMACHT

11.1

Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van een plicht wanneer dit hem onmogelijk is ten gevolge van overmacht. Onder “overmacht” wordt mede verstaan gevallen van overmacht bij de toeleveranciers van IQ Messenger, tekorten in de nakoming van verplichtingen door de leveranciers die door de Opdrachtgever aan IQ Messenger zijn voorgeschreven en gebreken in voorwerpen, materialen of Programmatuur van derden waarvan de Opdrachtgever het gebruik aan IQ Messenger heeft opgelegd.

11.2

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop IQ Messenger geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IQ Messenger niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IQ Messenger, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, natuurrampen en brand daaronder inbegrepen.

11.3

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten, maar zijn daarbij wel gehouden om de schade als gevolg van overmacht zoveel mogelijk te beperken. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4

Voor zover IQ Messenger ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de gehonoreerde Order is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IQ Messenger gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen.

11.5

Wanneer een overmachtsituatie langer voortduurt dan dertig (30) dagen zijn de Partijen gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging. In dat geval wordt het reeds op grond van deze overeenkomst geleverde evenredig afgerekend, zonder dat de Partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

12.0 LOOPTIJD EN BEËINDIGING

12.1

Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met IQ Messenger eerst dan tot stand nadat IQ Messenger een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de datum waarop de Opdracht is bevestigd. Opdrachtgever is verplicht IQ Messenger te betalen conform de dan bij IQ Messenger geldende tarieven vanaf het moment dat Opdrachtgever de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel IQ Messenger met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

12.2

IQ Messenger behoudt zich het recht voor om opdrachten van Opdrachtgever, die niet zijn gedaan als acceptatie van een aanbieding van IQ Messenger, zonder opgaaf van redenen te weigeren.

12.3

Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

12.4

Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens IQ Messenger gedaan door verkopers, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen, binden IQ Messenger slechts indien en voor zover deze bevoegdelijk door haar schriftelijk zijn bevestigd. Wanneer een wijziging of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze slechts voor de betreffende Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

12.5

IQ Messenger is gerechtigd om bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever binnen een maximale termijn van 2 maanden zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

12.6

IQ Messenger is bevoegd om, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk dan wel wenselijk is, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, zonder dat daardoor de aan Opdrachtgever verstrekte prijsopgaven worden beïnvloed. Zo mogelijk en/of zo nodig zal IQ Messenger hieromtrent met Opdrachtgever overleg plegen.

12.7

Opdrachtgever is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat IQ Messenger met de uitvoering van de Overeenkomst dan wel met de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever is begonnen.

12.8

Opdrachtgever die een Overeenkomst c.q. opdracht annuleert is bij wege van schadevergoeding een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 40% van het voor in opdracht verkregen totaalbedrag van Licenties, SWA, apparatuur en werkzaamheden tenzij IQ Messenger aantoont dat de werkelijke schade hoger ligt.

12.9

IQ Messenger is nimmer aansprakelijk voor vorderingen van derden aan Opdrachtgever als gevolg van de annulering van de Overeenkomst c.q. de opdracht.

13.0 ALGEMENE BEPALINGEN

13.1 Cessie

De Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten of verplichtingen van de Opdrachtgever op grond van deze voorwaarden vrijwillig of van rechtswege te cederen, over te dragen of te bezwaren, ook bij wege van verkoop van vermogensbestanddelen, fusie of consolidatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IQ Messenger, welke toestemming niet zonder gegronde reden mag worden geweigerd. Onverminderd het vorenstaande zijn deze voorwaarden verbindend voor en strekt zij ten gunste van de Partijen en hun onderscheiden rechtsopvolgers.

13.2 Geen werving

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe gedurende de looptijd van deze voorwaarden en gedurende twaalf (12) maanden na de beëindiging van deze voorwaarden geen medewerkers van IQ Messenger te werven of in dienst te nemen als medewerkers van de Opdrachtgever.

13.3 Deelbaarheid

Indien een voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden in enigerlei mate nietig, ongeoorloofd of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zullen de Partijen in goed overleg zodanige wijzigingen aanbrengen dat daardoor de in deze voorwaarden uitgedrukte intenties voor zo ver mogelijk behouden blijven. Indien de Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een dergelijke wijziging, wordt de nietige voorwaarde of bepaling losgemaakt van de overige voorwaarden en bepalingen, welke alsdan van kracht en uitvoerbaar blijven voor zo ver de wet strekt.

13.4 Rechtskeuze

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De Rotterdamse Rechtbank is hierbij aangewezen als de bevoegde rechter.

Het Verdrag van de Verenigde Naties met betrekking tot overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen (Weens koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.5 Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden (met inbegrip van de Order evenals bijkomende bijlage(n)) vormt de gehele overeenkomst tussen de Opdrachtgever en IQ Messenger en kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd met ondertekening door beide Partijen. Deze voorwaarden treedt in de plaats van alle tussen de Partijen gedane mondelinge of schriftelijke mededelingen in verband met het voorwerp van deze overeenkomst.

13.6 Mededelingen

In alle gevallen waar op grond van deze overeenkomst het doen van een kennisgeving of andere mededeling verplicht of toegestaan is, dient die mededeling of communicatie gedaan te worden door middel van persoonlijke aflevering, aangetekende post, koerier met aflevering de volgende dag of anderszins, en geadresseerd te worden zoals op het eerste blad van deze voorwaarden aangegeven.

13.7 Kopjes als leeshulp

De in deze voorwaarden gebruikte titels en kopjes zijn uitsluitend bedoeld als leeshulp en hebben geen gevolgen voor de betekenis of uitleg van deze voorwaarden.

13.8 Exportwetgeving

De Opdrachtgever verbindt zich de Programmatuur of Documentatie niet te exporteren in strijd met enige Amerikaanse of andere toepasselijke exportwetgeving.

Request a demo

Start met IQ Messenger.
Optimaliseer alarm management

Vraag een demo aan

Houd me op de hoogte

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws en updates in je mailbox

Meld mij aan